Doelen herbestemming

De herbestemming van de scholen moet de school en locatie een nieuwe betekenis geven voor de buurt, het moet bijdragen aan de verduurzaming van vastgoed en de herbestemming moet haalbaar zijn. Deze drie doelen vormen de belangrijkste uitgangspunten bij de herbestemming en zijn dan ook zwaarwegende selectiecriteria bij de beoordeling van de ingediende ideeën.

Een nieuwe betekenis

De vrijkomende schoollocatie vormde een bijzondere plek in de buurt. Met het verdwijnen van de school is een belangrijke functie verloren gegaan. Door herontwikkeling kan de plek weer een nieuwe betekenis voor de buurt krijgen. Dat kan op verschillende manieren, zoals door vernieuwend woningaanbod te realiseren, een nieuwe ontmoetingsruimte te creëren en/of door een nieuwe route door het gebied aan te leggen. Wat van meeste waarde is, hangt af van de specifieke omstandigheden van de locatie. Door de buurt bij het plan te betrekken, is daar het beste achter te komen.

IMG_3303

Voor De Zonnebloem in de wijk Tichelkamp zijn veel nieuwe functies denkbaar. Wel dient rekening gehouden te worden met de woonomgeving en de (ook wettelijke geregelde) beperking van mogelijke overlast. Nieuwe functies die veel geluid, stof, licht of (vracht)-verkeer veroorzaken, liggen dan ook niet zo voor de hand. Daarnaast is het belangrijk dat de behoefte aan extra parkeerplaatsen zijn plek krijgt op de locatie zelf. De locatie vervult nu een rol als speelplek voor de buurt. Die rol ziet de gemeente graag behouden. De vorm en omvang hiervan staat nog open.

Een duurzame herbestemming

De gemeente Borne werkt aan een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. De herontwikkeling van de schoollocaties kan hieraan een bijdrage leveren, in het eindresultaat en de weg er naar toe.

Het goed benutten van bestaande bebouwing past uitstekend in de doelstelling van een duurzame herbestemming. Waar mogelijk zelfs in combinatie met investeringen in de verduurzaming. Sloop en nieuwbouw kan echter ook, waarbij bijvoorbeeld wordt ingezet op hergebruik van materialen en het realiseren van een duurzaam gebouw en/of inrichting van de buitenruimte.

Voor locatie De Zonnebloem heeft de gemeente ter inspiratie een aantal kansen voor duurzame herontwikkeling op papier gezet: kansen voor duurzame herontwikkeling de Zonnebloem.

foto website - panelen

Een haalbaar plan

Op alle schoollocaties staan nog gebouwen. Deze gebouwen zijn nog goed te gebruiken en vertegenwoordigen ook een financiële waarde. Zo maar gebouwen slopen en gras inzaaien is dan ook geen vanzelfsprekende keuze. De gemeente Borne zoekt een herbestemming waarbij initiatiefnemers en toekomstige gebruiker(s) een bijdrage gaan leveren. Het zou mooi zijn als een herbestemming de gemeente een goede financiële opbrengst levert. Het belangrijkste is echter dat het plan op zichzelf nu en in de toekomst financieel haalbaar is (inclusief eventuele sloop- en onderhoudskosten). Wanneer dat niet het geval is, dient de maatschappelijke meerwaarde van de herbestemming dit nadrukkelijk te compenseren. Hierbij kan het helpen als een plan bijvoorbeeld door inzet van materialen en vrijwilligerswerk zorgt voor een besparing in de realisatie- en of beheerskosten.

Businesscases 3

De beoogde herbestemming dient toekomstbestendig te zijn. Dat wil zeggen dat de nieuwe invulling een lange termijn karakter en perspectief kent, maar ook op korte termijn juridisch passend te maken is op de locatie. Het bestemmingsplan mag best gewijzigd worden, maar bestaande wet- en regelgeving vormen het toetsingskader. De gemeente Borne wil de grond en de bebouwing het liefst verkopen. Verhuur is niet uitgesloten, maar heeft niet de voorkeur. Een plan mag betrekking hebben op een deel van de locatie, maar zal dan wel een doorkijk moeten geven over de invulling van het overige deel.